Кои сме ние

Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан” е специализирано териториално поделение на Изпълнителна Агенция по Горите. Тя е изградена в съответствие с чл. 52, т. 2 от Закона за защитените територии и въз основа на чл. 22, ал. 2 от Закона за горите.
За изпълнение на функциите си Дирекцията на Природен парк “Врачански Балкан” разполага с щат от 12 човека. Организационно-административната структура е двустепенна: директор и пряко подчинени на него експерти и главни специалисти по изпълнение на задачите, определени с Правилника за устройството, функциите и дейността на ДПП.

Директор
инж. Николай Ненчев
тел: 09189 22 66

 

 

Главен експерт Устройство и уредба на парка
инж. Цветан Цветков

 тел: 09189 22 66

 

  Специалист туристическа инфраструктура

  Димитър Торбов

 

   

   
Старши експерт Връзки с обществеността и образователни програми
Оля Генова
тел: 09189 22 66
 

 

Старши експерт Научна и консервационна дейност
инж. Даниела Борисова
09189 22 66
 

 

Старши Горски инспектор

инж. Мирослав Йошовски

09189 22 66

 

 Главен специалист "Опазване и контрол"

Федя Николов

09189 22 66

   

Главен счетоводител
Нели Кацарска
09189 22 66
 

 

Главен специалист Финанси, деловодство и човешки ресурси
Цветелина Иванова – Данаилова
тел: 09189 22 66
 

 

Шофьор и домакин
Иво Иванов
тел: 09189 22 66

 

 

Главен специалист Координатор посетителски център "Натура"
инж. Георги Антонов
тел: 092 66 03 18

 

 

Главен специалист Координатор посетителски център "Леденика"
Цветелина Велкова