„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ И ОКОНЧАТЕЛЕН ОДИТ ПО ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН П