15 културни и природни обекти ще бъдат дигитализирани по трансграничен проект на ДПП „Врачански Балкан“ и Природен парк „Железни Врата“

  23-03-2021

 На 23 март 2021 г. Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“ представи резултатите от проведено „Предварителното проучване за избор на обекти за дигитализация“ на територията на парка и околопарковата територия. Избраните обекти са в три категории „Инетрпретативини и туристически пътеки“, „Природно наследство“ и „Културно наследство“. Изборът във всяка категория е направен на база на методология, включваща анкети на заинтересованите страни, като критериите за оценка на обектите са: приивлекателност/атрактивност, значение, достъпност, пространствена структура, техническа възможност за дигитализация и др. Целите при избора на обектите са: съхраняване на материалните обекти за бъдещите поколения (сгради, църкви, паметници), привличане вниманието на туристи, осигуряване достъпност за хора в неравностойно положение.

В изборът на обектите участваха експерти от Регионалния исторически музей Враца, Регионалната библиотека Враца, общински администрации, неправителствени организации и читалища.
Част от подбраните места са: Врачанската еко пътека, Горската пътека на приказките, пещера Леденика, Ритлите, Черепишкия манастир, църквата „Св. Николай“ с. Царевец, Куртпашовата кула, Кулата на мешчиите, комплекс дядо Йоцо гледа. с. Очин дол и др.

15 подобни обекта ще бъдат дигитализирани и в Природен парк „Железни Врата“, Румъния.
След края на проекта ще продължи дигитализирането на други обекти, тъй като закупеното оборудване ще остане на разположение на дирекциите на природните паркове.


Проект DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата», ROBG-378, е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата INTERREG V-А Румъния – България и се реализира в партньорство с Дирекция на природен парк „Железни врата“ – Република Румъния.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено неговите автори