Успешно маркиране на малкото черно лешоядче Понора

  02-07-2022

Запознайте се с Понора – малкото черно лешоядче, отгледано от първата успешно гнездяща двойка картали в Западна Стара планина от повече от 60-70 години.

На 90-я ден от излюпването ѝ Понора беше маркирана с метален и цветен пръстен и сателитен предавател. Очаква се младата птица да напусне гнездото си до месец, което ще отбележи окончателно завръщането на вида в тази част на страната и ще препотвърди възстановяването му след няколко десетилетия след като е бил обявен за изчезнал в България.

Родителите на Понора са Кутелка и Врачански Балкан, които са освободени по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14NAT/BG/649, съ-финансиран по програма ЛАЙФ на ЕС. Птиците редовно се хранят на площадките за подхранване, изградени в Природен парк "Врачански Балкан".

Това е второто отгледано малко в България от реинтродуцираните черни лешояди в Стара планина, след успеха на родителите Камчия и Балкан, които успешно отгледаха Мичев-Боев в Котел миналата 2021 година.

Освобождаването на черни лешояди в България с цел възстановяването на вида в страната, започна през 2018 година по инициатива на консорциум от организации – Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, както и международни организации като Фондацията за опазване на лешоядите, Евронатур, Правителството на Екстремадура, и с подкрепата на Природните паркове „Врачански Балкан“ и „Сините камъни“. Четири години по-късно, видът вече е възстановен като гнездящ в страната, като успешно гнезди в Източна и Западна Стара планина и двете ядра наброяват по над 20 птици и 3-5 формирани двойки.

Името на лешоядчето беше дадено от Георги Стоянов от Дружеството за защита на хищните птици, който е главният инициатор и действащо лице за връщането на лешоядите в района на Природен парк Врачански Балкан и Западна Стара планина от повече от 20 години. „Искам името да е неутрално, но и да е посветено на този прекрасен район от България – Защитена зона „Понор“, каза Георги Стоянов в порив на радост и глас издаващ вълнение от постигнатия успех, докато държеше младата птица в ръце при опръстеняването.

България сега е едва петата страна в ЕС, в която видът се размножава – след Испания, Франция Португалия и Гърция. Надяваме се Понора да има дълъг живот и да успее след години да създаде свое поколение в дивата природа на България.

Източник на информацията: https://www.fwff.org/BG/successful-marking-of-the-second-chick-of-cinereous-vulture-in-bulgaria-from-the-new-history-of-the-species-in-the-country/