Ежегоден мониторинг на Келереров центрантус

  22-07-2016

 

На 22 юли 2016 г. се проведе ежегоден мониторинг на растението - келереров центрантус на територията на ПП „Врачански Балкан” .
Експерти от ДПП "Врачански Балкан" установиха, че популацията на растението е в добро състояние. Наблюдава се отлична възобновителна способност на вида и не са регистрирани отрицателно действащи фактори, като сеч или незаконна паша в района на находището.
Въпреки сложното име на това растение – родината му е България. Този вид е преживял заледяванията през терциерният период и е оцелял само на две места в страната – в местността Веждата на територията на Природен парк „Врачански Балкан” и в района на Бански Суходол в Национален парк „Пирин”. Видът се среща в основата на скалните венци разположени по източния склон на Врачанската планина над село Челопек, където обитава подвижни каменисти сипеи. Събраната от по-високите части на склона вода, осигурява добро овлажняване на терена през цялата година.
Келереровият центрантус е категоризиран, като критично застрашен вид, съгласно Червената книга на България (2001 г.) и е защитен от Закона за биологично разнообразие.