Стартират три проекта за развитие на натура мрежата по оперативна програма Околна среда

  14-09-2009

Източник: БлуЛинк

Стартират три проекта по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на мрежата Натура 2000” по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, предаде пресслужбата на МОСВ.

Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1” е на стойност 25 863 637, 60 лв. от които 21 984 091, 96 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 3 879 545, 64 лв. е националното съфинансиране. Той е с продължителност 36 месеца.

Проектът предвижда дейности по картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове, които ще се извършват на територията на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, както и дейности по определяне на рискови за дивите птици територии при изграждане на ветрогенератори, които ще се изпълняват на територията на защитени зони за опазване на дивите птици и извън тях, с оглед на миграционните трасета. Изпълнението на проекта ще спомогне за запазване и устойчивото управление на природните ресурси на страната, тъй като ще даде възможност управлението да се основава на конкретна, надеждна и научно обоснована информация за видовете и местообитанията.

Проект „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000” е на стойност 1 324 000 лв. от които 1 125 400 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 198 600 лв. е националното съфинансиране. Той е с продължителност 16 месеца.

Проектът цели изграждането на единна информационна система за нуждите на управлението на защитените зони, която ще обединява пространствени и непространствени данни от различни източници и ще осигурява лесен достъп до тях през Интернет от страна на институциите, свързани с управлението на защитените зони. Като част от информационната система се предвижда и изграждането на публичен регистър с данни за извършване на процедурите по оценка на съвместимостта на плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Това ще улесни достъпа на заинтересованите страни до информация и ще гарантира прозрачност при провеждането на административните процедури.

Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000” е на стойност 173 070 лв. от които 147 109,50 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 25 960,50 лв. е националното съфинансиране. Той е с продължителност 13 месеца. Основната цел на проекта е подготвяне на широката общественост и на заинтересованите страни за изработване на консенсусен подход при управлението на защитените зони. Така ще се генерира широка обществена подкрепа и ангажираност, както и ще се популяризират целите на мрежата.

Бенефициент и по трите проекта е Дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ.