Информационни срещи за Натура 2000 в област Враца

  14-10-2021

 

На 12 и 13 октомври бяха проведени 4 информационни срещи за защитените зони от Натура 2000 в Общините Враца, Мездра, Роман и Козлодуй. Срещите имаха за цел да запознаят заинтересованите страни от съответната община със защитените територии в общината, режимите на защита, източници на финансиране, добри практики, управление и планиране на зоните. В инициативите взеха участие над 50 участника сред които кметове, общински съветници, представители на Общински администрации, горски стопанства, неправителствени организации, ловци, земеделски производители, учители и др. Гост лекторът Тома Белев, председател на Асоциацията на парковете в България сподели интересна информация за актуалното състояние на мрежата в България, както и за проблемите свързани с нейното управление. По време на всяка среща беше организирана и дискусия за ползите и възможностите, които предоставя всяка зона от целевите общини. На всички участници бяха раздадени рекламни и информационни материали. Събитията са част от дейностите по проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“, който се изпълнява от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ и се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.