Доброволци събират семена от защитени видове растения

  18-07-2012

На 17 и 18 юли 2012 г. 15 доброволци и експерти от Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” събираха семена от три  консервационно значими видове растения  -  Келереров центрантус, Ковачев зановец и Жълт крем. За целта бяха посетени местностите Маркови откоси, Пършевица и защитена местност Веждата, където са основните находища на тези видове. В резултат от теренните дейности беше събрано предвиденото количество семенен материал, необходим за по-нататъшни изследвания и съхранение.

По време на излетите доброволците бяха запознати с основните правила за събиране на семенен материал, както и правилата за безопасност за движение в планината.

Дейностите по събиране на семена се осъществявт в рамките на проект “Горски дом - създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на Природен парк "Врачански Балкан", финансиран по Оперативна програма Околна Среда 2007-2013.