Важно съобщение!

  02-03-2010

Във връзка с подготовката на проект „Развлекателен парк „Леденика” – Туризъм без сезони” и решение 4/07.01.2010 на МС на 5 март 2010 г. Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Областна Администрация Враца ще подпишат приемо-предавателен протокол, с който ДПП "Врачански Балкан" предава управлението и стопанисването на пещера Леденика.