Северозападно държавно предприятие ще подобрява горски природни местообитания

  20-01-2023

 Първа пресконференция на „Северозападно държавно предприятие“/СЗДП/ Враца, се състоя днес – 19 януари, по повод изпълнението на проект BG16M1OP002-3.035-0003-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“.

Събитието се проведе от 11.00ч в хотел „Хемус“ в град Враца. Пресконференцията бе открита от директора на „Северозападно държавно предприятив“-Враца, инж. Веселин Нинов. Той подчерта, че СЗДП за първи път е бенефициент по такъв мащабен проект, който основно е насочен към залесяване на над 3 600 дка държавни горски територии в 13 държавни горски стопанства – Враца, Мездра, Видин, Монтана, Берковца, Оряхово, Никопол, Плевен, Ловеч, Русалка-Априлци, Чипровци, Лом и Говежда. Ръководител на проекта е инж. Томислав Колов, зам. директор в предприятието.

В последвалата същинска част, инж. Николай Ненчев от „Природен парк “Врачански Балкан“ представи пред гостите мултимедийна презентация за предмета, целите, основните дейности и очакваните резултати от бъдещото изпълнение на проекта. Oбластният управител на Ловеч, г-н Светослав Славчев, изрази мнение, че европейските средства по проекти са допълнителни средства, които са един плюс за бенефициентите по различните програми. Той изрази готовност за сътрудничество със СЗДП в рамките на инициативата „Седмица на гората“, която е част от дейностите по проекта на предприятието.

Проектът се реализира, благодарение на безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз в размер на 9 956 304,94 лв. без ДДС, от които 8 462 859, 20 лв. европейско финансиране и 1 493 445.74 лв. национално съфинансиране, съгласно подписан Договор № BG16M1OP002-3.035-0003-C01/Д-34-65/23.10.2022г с Министерство на околната среда и водите по Оперативна програма: „Околна среда 2014 -2020г.“. Продължителността на проекта е 13 месеца, с начало 23.12.2022г и край 31.12.2023г.