Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ започва изпълнението на проект, финансиран от Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020“

  05-12-2018

   На 5 декември 2018 г. в Природозащитен център Натура бе представен проект „Подобряване природозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата Натура 2000 на територията на Природен парк „Врачански Балкан".
Проектът е насочен към подобряване природозащитното състояние на растителни и животински видове и типове природни местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000166 "Врачански Балкан" и BG0002053 "Врачански Балкан" от мрежата „Натура-2000“.
По време на прес конференцията инж. Николай Ненчев, директор на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ представи основните цели, резултати и дейности, които ще бъдат реализирани през следващите 53 месеца.
     В рамките на проекта ще бъдат надградени предходни проекти за подпомагане на популациите на Белоглав лешояд, Египетски лешояд и Планински кеклик. Предвидени са преки мерки за възстановяване на състоянието на еутрофни езера и опазването на два вида тритони - Северен гребенест тритон и Южен гребенест тритон. Местообитанията ще бъдат почистени и оградени и в съседство с водоемите ще бъдат изградени корита за водопой на животни. Проектът включва мерки за обезопасяване на маршрути преминаващи през застрашени от туристически натиск приоритетни местообитания, поставяне на информационни табла и табели и др. Ще бъдат възстановени стари чешми. Ще бъдат обезопасени ел. стълбове и ел.проводи на най-опасните за птиците места.
В резултат на проекта ще бъдат осъществени преки мерки за подобряване на природозащитното състояние на 7 вида и 8 местообитания.
    
   Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която е предоставена на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ възлиза на стойност 860 132, 80 лв., от които 730 602,88 лв. европейско и 128 929,92 лв. национално съфинансиране.
   
Средствата по проекта са осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. (https://www.eufunds.bg/)