ДПП "Врачански Балкан" с успешна информационна кампания за Натура 2000

  04-07-2022

 На 4 юли 2022 г. в Природозащитен Център „Натура” бяха представени резултатите от проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца”, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Проектът е разработен и спечелен от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ към Изпълнителна агенция по горите. Той е насочен към организирането и провеждането на информационна кампания за възможностите на Натура 2000 зоните на територията на общините Враца, Мездра, Козлодуй и Роман.

По време на пресконференцията ст. експерт Оля Генова представи постигнатите резултати и индикатори по проекта, а именно повеждането на 31 информационни събития, обхващане на повече от 300 деца от 5-ти до 12-ти клас, 60 представители на заинтересованите страни и 10 журналисти. Над 10 000 човека са обхванати по време на участието на Дирекцията на парка с информационна шатра и панорамен балон във фестивали и панаири в целевите общини. В рамките на проекта са изработени и раздадени рекламни листовки и брошури за защитените зони от Натура 2000 от област Враца, както и разнообразни рекламни материали.

Проектът беше изпълнен за период от 24 месец и е на общата стойност 71 400 лв. от които 60 690.00 лв. европейско и 10 710.00 лв. е национално съфинансиране.


Проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.