50 планински кеклика бяха пуснати на свобода

  11-11-2016

50 птици от вида планиски кеклик бяха освободени на територията на Природен Парк "Врачански Балкан". Това е финалният етап от няколкогодишни дейности за размножаване и разселване на птиците по методологията на "Полусвободно отглеждане".

Планинският кеклик се среща в редица страни от Европа като е със статут "Застрашен". Освободените птиците в Природен парк "Врачански Балкан" са от ендемичен за Балканнския полуостров подвид. Oбитава силно пресечени скалисти терени в планините и предпланините, обрасли с храстова и тревна растителност. Числеността на планинските кеклици в последните години постоянно намалява, поради което видът е включен в Червената книга на България. 

На 10 ноември, на територии на които се срещат естествено или са обитавали в миналото, бяха освободени част от развъдените птици. Преди пускането на свобода всички кеклици бяха опръстенени, а на 20 от тях бяха поставени специални предаватели за проследяване. С помощта на радио-телеметрична система ще се следи за оцеляването им в природата. Предавателите ще дават информация за местоположение и активността на проследяваните птици. Програмата по попълване на популацията на планинския кеклик на територията на Природен парк „Врачански Балкан” се осъществява от Дирекцията на парка със съдействието на доц. Христо Михайлов и преподаватели от катедра „Ловно стопанство” в Лесотехнически университет – София.