Ученици от гр. Козлодуй с нови знания за Натура 2000

  30-06-2022

       На 23 и 24 юни в Младежки еко лагер с. Очин дол, Община Мездра се проведе информационна кампания за ученици от 8 до 12 клас от Средно училище "св.св. Кирил и Методий"- гр. Козлодуй. Експерти от Природен парк "Врачански Балкан" представиха защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. В заниманието взеха участие 30 ученици от осмите класове и техните учители - Станислав Стоянов, Катерина Маринова и Магдалена Рангелова. Това е последната проява по време на която, чрез игри и интерактивни занимания децата се запознават с целите и възможностите на Натура 2000 в България.

        Образователната инициатива започна с презентация за защитените зони в Община Козлодуй. Учениците научиха за видовете местообитания и птици, които се опазват в защитените зони "Острови Козлодуй", "Златията", "Цибър", "Река Огоста" и "Козлодуй". Специално внимание се обърна както за ограничителните режими, така и за възможностите за икономическо развитие в тези зони. Чрез интерактивна игра младежите бяха предизвикани да опознаят района на с. Очин дол и да открият добри и лоши примери за въздействието на хората въху природата. На следващия ден децата се запознаха със застрашени видовете растения и животни, опазвани от Натура 2000. В програмата беше включено и посещение на комплекс „Дядо Йоцо гледа". В края на заниманията всички участници получиха информационни материали и сувенири.

      Инициативата се организира в рамките на проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца" изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан". Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.