Международен Ден на Биоразнообразието – 22 май

  22-05-2013

22 май е обявен от Организацията на обединените нации (ООН) за Международен ден на биологичното разнообразие с цел повишаване на информираността за проблемите и заплахите към биоразнообразието и за осигуряване на подкрепа за неговото опазване и съхранение. Празникът се чества от 1993 г., когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие.

Тази година международният ден на биологичното разнообразие ще бъде отбелязан под мотото „Вода и Биоразнообразие“. То съвпада с темата на годината, която акцентира върху важната роля на биоразнообразието и екосистемите за сигурност на водите и за устойчиво развитие.

Водата, като ресурс за живота на Земята, е тема на различни секторни политики и изисква партньорство при нейното управление. 2013 г. е определена от ООН за Международна година за сътрудничество в областта на водите. 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ В ПП „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН”
Голямото биологично разнообразие на малка територия (2.,6 % от територията на България) е предопределено от местоположението, геоморфологичнжките дадености, специфичният климат, релефъта, както и други природни условия.
 До момента са известни 1735 растителни вида, вариетета и форми и 1507 вида животни - 276 гръбначни и 1231 безгръбначни. 
Семенните растения обхващат 28% от тези за България. От гръбначните животински видове птиците са 181 (44,.7%); бозайниците - 58 (58%); земноводните - 11 (68,.7%); влечугите - 15 (41.,6%). Добре представена е пещерната фауна – от добре проучени 45 пещери са установени общо – 236 животински вида – 215 безгръбначни и 22 вида прилепи (32.,3%).