Покана за пресконференция

  01-10-2020

 

 

 
 

 

 

 

 

ПОКАНА
ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца” - по договор с ОПОС 2014 - 2020 - №BG16M1OP002-3.019-0003-C01

 

Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“ Ви кани на 06 октомври 2020 г. от 11.00ч. в Природозащитен център „Натура“ (гр. Враца, ул. Поп Сава Катрафилов 27-29) на откриваща пресконференция проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца” - по договор с ОПОС 2014 - 2020 - №BG16M1OP002-3.019-0003-C01.

Програма
11.00 ч – 11.15 – регистрация и кафе пауза
11.15- 11.25 – Презентация за целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта – инж. Николай Ненчев
11.25- 11.45 – въпроси и отговори


*В залата ще бъдат спазвани необходимите епидемиологични мерки и няма да бъдат допускани лица без лични предпазни средства.

Проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове