Обща информация за парка

   Природен парк "Врачански Балкан" е обявен за зашитена територия в края на 1989 година, а от месец март 1997 г. е обявен за защитен обект с международно значение. Територията на парка обхваща площ от 28 803.9 ха. Паркът е втори по големина сред природните паркове в България. Територията му попада в три области: Враца, Монтана и София. Около него са разположени 19 населени места: гр.Враца, с.Бели извор, с. Главаци, с. Стояново, с.Долно Озирово, с.Горно Озирово, с.Лютаджик, с.Долна Бела речка, с.Горна Бела речка, с. Миланово, с. Гара Лакатник, с. Оплетня, с. Очин дол, с. Елисейна, с. Зверино, с.Лютиброд, с.Челопек, с. Паволче, с.Згориград.  В парка попада целия масив на Врачанската планина. Трите дяла на планината са: Стрешерски, Базов и Беглички. Най-високият връх е Бегличка могила - 1456м. Други по-известни върхове са вр.Стрешеро, вр.Бук, вр.Околчица, вр.Соколец, вр.Марков камък. Северните склонове на планината са набраздени от поредица дълбоки долове, в които са скрити няколко водопада - Манастирски дол, Медковски дол, Скакля, Бутов дол и водопадите Шопката, Женската вода, Медковски водопад, Скакля, Боров камък. Популярни сред местните жители и туристите са местностите: Пършевица, Кобилени стени, Йолковица, Добралин, Гарванец, Локвите, Додил. В парка попада и масивът на Лакатнишките скали. 

   Характерът на планината е карстов. Основната част от територията е покрита с мощни пластове варовик и доломит. Това е причината тук да се намират над 500 пещери сред които благоустроената пещера "Леденика", както и няколко от най-дълбоките пещери в страната - Барки 14, Беляр, Барки 8, Яворец и др. Планината е бедна на повърхностни води. Единствените непресъхваши през лятото реки са р.Лева, р.Златица и р.Черна. В границите на природния парк се срещат около 1/3 от всички видове висши растения в България.

   Територията на Природен парк "Врачански Балкан" е част от Европейската екологична мрежа "Натура 2000". В границите на парка влизат резерват "Врачански карст" и няколко природни забележителности и защитени местности.

   Управлението на парковата територия се осъществява от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан", към Изпълнителна агенция по горите.