ДПП „Врачански Балкан” отчете проект за опазването на природни местообитания по Натура 2000

  12-03-2014

На 11 март 2014 в Природозащитен център „Натура” се проведе заключителна пресконференция по проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 защитени зони в българските гори”.

За период от 4 години Дирекция на ПП „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите извърши дейности по опазването на два типа местообитания, влизащи в Европейската екологична мрежа Натура 2000 (91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior и 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition).
В рамките на проекта бяха залесени 23 декара с черна топола, бяла върба и елша в землището на село Зверино (община Мездра) като регулярно се извършваха дейности по тяхното отглеждане. С цел да се намали човешкото въздействие върху растенията и животните в защитените зони беше изградена специализирана паркова инфраструктура, включваща ограждения, мостове, кътове за отдих и информационни табели.

През 2013 г. беше извършено почистване с едрогабаритна техника на строителни и битови отпадъци в м. “Старата кариера”. В рамките на Националните дни на природните паркове ДПП „Врачански Балкан” привлече над 400 доброволеца, които събраха над 4 тона отпадъци.
В момента Природозащитен център „Натура” е домакин на фото изложба, представяща дейностите в 10-те природни парка, включени в проекта.

Общата стойност на целия проект е 1,236 милиона евро. Дейностите се реализират от Изпълнителна агенция по горите, десет Дирекции на природни паркове и WWF. Те се съфинансират по програма ЛАЙФ+ на Европейския съюз.