ЕКОУЧИЛИЩЕ „ПРИЯТЕЛИ НА ВОДАТА”-2015 в Природен парк „Врачански Балкан”

  18-08-2015

 От 17 до 21 август Дирекция на ПП „Врачански Балкан” и Фондация “Български Младежки Воден Парламент” /БМВП/ организират ЕКОУЧИЛИЩЕ „ПРИЯТЕЛИ НА ВОДАТА”-2015 в Природен парк „Врачански Балкан”.
В Лятното Екоучилище ще вземат участие общо 52 младежи и техните ръководители, в т.ч.: 27 български ученици 11 български преподаватели от 11 учебни заведения от цялата страна, и група от 10 младежи от френския МВП, с 3 ръководители и 1 експерт от Агенция по водите „Артоа – Пикарди”, Франция;

Програмата за провеждане на лятното Екоучилище е разработена от представители на Младежки воден парламент и експерти от Басейновите дирекции, Дирекция „Природен парк Врачански Балкан” и РИОСВ Враца към МОСВ. В програмата са заложени три направления за обучения и дейности: води, флора и фауна на „Природен парк Врачански Балкан”.

Представителите на Басейновите дирекции и Дирекция „Природен парк Врачански Балкан” ще осигурят експертна помощ при провеждането на специализираните обучения.
Участниците в екологичното училище ще представят своя опит в прилагането на различни форми за извънкласно обучение (провеждане на учебни експедиции, семинари, кампании за почистване и поставяне на информационни табели и маркировка на защитени територии, състезания на екологична и природозащитна тематика; разработване на проекти за стартиране на извънкласни форми за екологично обучение и др.).

Участниците в Екоучилището ще се включат в извънкласно обучение чрез: посещение на Природно-информационен център „Натура”, участие в природонаучни дейности (наблюдения, мониторинг, хидрометрични анализи), включване в природозащитни дейности (оценка на следи от антропогенно въздействие, почистване на територии и водни обекти, определяне и маркиране на защитени видове), организиране на информационни кампании и включване на посетителите на ПП „Врачански Балкан” в природозащитните дейности; ще осъществят туристически походи до интересни обекти от Врачански Балкан и Северозападна България.