Експерт на ДПП «Врачански Балкан» взе участие в постерната сесия на Национална конференция „Биологично разнообразие и жизнена среда”.

  28-06-2010

Конференцията е посветена на Международната година на биоразнообразието. Тя се проведе на 24 и 25 юни 2010 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" под патронажа на Министъра на околната среда и водите на Република България. Организатори са Министерството на околната среда и водите, Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Българската академия на науките. В конференцията участваха 150 водещи български учени в областта на биологичното разнообразие, представители на държавни институции и НПО, както и лектори от чужбина.

През двата дни на конференцията, в рамките на 7 сесии и кръгла маса “Науката за биоразнообразието в България: успехи и предизвикателства” бяха представени 45 научни доклада и 60 постера, обхващащи основните направления на Конвенцията по биологично разнообразие. Даниела Стоева, експерт по Научна и консервационна дейност към ДПП „Врачански Балкан” представи постер, анализиращ промените в растителната покривка в защитени територии, подложени на засилена антропогенна дейност.

Конференцията представи приноса на българската наука за постигане на основната цел, която си поставят страните – членки на Конвенцията за биологично разнообразие – спиране загубата на биологичното разнообразие до 2010 г. Сегашната скорост на загуба на биологично разнообразие (4 вида на час) е рекордна за историята на живота на нашата планета, продължаваща вече три и половина милиарда години. С всеки изминат ден Земята опустинява като на мястото на горите, ливадите, чистите реки и езера, околният свят се изпълва с изменени от нас екосистеми – бедни и с ниска продуктивност. Затова е необходимо вземането на бързи и адвекватни действия и обединяването на усилията на учени, еколози и политици от целия свят.