XVI Европейски конгрес на горските педагози

  25-05-2022

   

   Горски педагози от Дирекциите на Природен парк "Врачански Балкан" и "Витоша", както и от Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" участваха в XVI Европейски конгрес на горските педагози в гр. Цюрих, Швейцария. В нея взеха участие над 140 експерти от Европа, които бяха обединени от темата на конгреса: „Как да учим сред и с природата по време на климатичните промени - Европейски перспективи и решения”. В рамките на 4 дена от 10 до 13 май 2022 участниците споделиха съществуващи концепции и разработиха нови, иновативни образователни програми в подкрепа на ефективно справяне с климатичната криза в света.

   За първи път от провеждането на конгреса български участници проведоха работен семинар. Инж. Ани Петракиева (ДПП "Витоша") и Оля Генова (ДПП "Врачански Балкан") представиха обучителна програма на тема "В кухнята на климата- или как човекът от наблюдател, стана режисьор на климатичните промени". В нея взеха участие 21 експерти, които наблюдаваха образователни методи и игри, които се прилагат в природните паркове в България. С помощта на кухненски пробори участниците научиха за причините за измененията в климата, ролята на човека в този процес и възможностите за превeнция. През втората част на работното ателие беше представанa динамична игра, която онагледява на човешкото влияние върху количеството на парникови газове в атмосферата, както и стумулира участниците за намиране на подходи за тяхното намаляване. В края na семинара всеки присъстващ трябваше на изработи свой "климатичен садвич" с най-важните според него действия за справянето с климатичната криза.

   Организаторите на конгреса - SILVIVA бяха планирали инициативата като климатично неутрална. Всички уастници бяха стимулирани да пътуват с еколкогичен транспорт, да консумират вегетарианска храна, да не се принтрират излишни материали, като по-този начин цялото събитие да остави възможо най-нисък въглероден отпечатък на планетата.