„Натура 2000. Ролята на Европейското законодателство в опазването на Българската природа - казуси и примери»

  17-03-2019

На 20 март 2019 г. от 16.00 ч. в Лесотехнически университет София ще се проведе среща-дискусия на тема „Натура 2000. Ролята на Европейското законодателство в опазването на Българската природа - казуси и примери». Инициативата се организира от Студентски клуб по опазване на природната среда/ СКОПС/ към ЛТУ. Лектори ще бъдат експерти от Дирекция на Природен парк «Врачански Балкан» и Асоциация на паркове в България. Целта на инициативата е провеждането на дискусия със студентите за ролята на Европейското екологично законодателство в опазването на българската природа, както и разглеждането на различни казуси от практиката. Инициативата е отворена за всички студенти и преподаватели от Лесотехнически университет София.