Дирекция на ПП „Врачански Балкан“ започва нов проект по Оперативна програма "Околна Среда 2014-2020"

  17-10-2018

 На 15 октомври Министърът на околната среда и водите Нено Димов и директорът на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ инж. Николай Ненчев подписаха договор за Подобряване прирозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата Натура 2000 на територията на Природен парк „Врачански Балкан”. Средствата по проекта са осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.).

С изпълнението на проекта ще се извършат следните основни дейности:

Подобряване на природозащитното състояние на лешоядни видове птици на територията на Природен парк. „Врачански Балкан, чрез изграждане на нова и ремонт на съществуващата площадка за подхранване и волиера. Ще бъде закупено специализирано оборудване за проследяване на лешоядите и видео-наблюдение в района на волиерата.

  • Подобряване на природозащитното състояние на вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca) на територията на Природен парк „Врачански Балкан”, чрез ремонт и изграждане на инфраструктура за излюпване и ранно отглеждане на птици от този вид. Ще бъде осъществено подхранване, мониторинг и разселване на планиснки кеклик. В рамките на дейността ще бъде извършено проучване и оценка на съвременното състояние на популацията на вида и разработена методология и технология за разселване на птици.
  • Подобряване на природозащитното състояние на местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition и два вида тритони на територията на Природен парк „Врачански Балкан”. В рамките на дейността ще се извърши изчистване и разширяване на съществуващите водоеми на билото на планината и изграждане на допълнителна инфраструктура. Ще се осъществят ремонтни дейности по възстановяване на 15 извори и чешми на територията на парка.
  • Подобряване на природозащитното състояние на приоритетни видове и типове природни местообитания, чрез изграждане на посетителска и др. инфраструктура. В рамките на дейността ще бъде проведено проучване, което ще идентифицира участъците от всички интепретативни и туристически маршрути, които преминават през приоритетни за опазване типове природни местообитания и ще се извършат съответните ремонти дейности. Ще бъде проведено проучване с което ще бъдат идентифицирани и картирани опасните за птиците стълбове и електропроводи на територията на целия парк. В рамките на дейността ще бъдат доставени изолатори в комплект за 150 стълба с три проводника и дивертори за около 2 км. елпроводи.

Срокът на проекта е 53 месеца (4 години и 5 месеца) на стойност 860 132, 80 лв., от които 730 602,88  лв. европейско и 128 929,92 лв. е национално съфинансиране.