Изложба "Натура 2000 в България" в Природозащитен център "Натура"

  18-10-2021

    От началото на месец октомври 2021 г. в ПЦ "Натура" гостува изложбата "Натура 2000 в България". Посетителите ще могат да видят атрактивни фотографии на красиви местообитания и видове с европейско консервационно значение на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на "Зелени Балкани". Снимките са придружени с любопитна информация за всеки вид и местообитание.
    Идеята на изложбата е да популяризира значението на Европейската екологична мрежа "Натура 2000" в България, като важен инструмент за съхраняване на най-ценните природни кътчета в страната ни, както и да привлече обществена подкрепа за тяхното дългосрочно опазване. Повече от 30 на сто от територията на България попада в обхвата на мрежата - 120 защитени зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

    Изложбата ще остане до средата на месец ноември 2021.