Образователни дейности за Натура 2000 в гр. Козлодуй

  26-10-2021

На 26 октомври 2021 г. експерти от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" проведоха две занимания с ученици от СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр.Козлодуй. В тях участваха ученици от 6 и 7 клас с ръководител Петранка Кюланова. Чрез информационни игри децата се запознаха с европейската екологична мрежа Натура 2000 и защитените зони в община Козлодуй. Заедно с експертите от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ учениците дискутираха какви ползи, заплахи и възможности предоставят различните защитени местообитания, както и последиците за човека от евентуалното им унищожаване. Интерактивните игри насочиха вниманието на учениците към различни видове защитени птици и горски животни, които се срещат в зоните близо до тях.  В рамките на същия ден беше проведен и пленер в двора на училището, където децата имаха за задача да нарисуват местообитанието, което най-много ги вдъхновява. В края на инициативата всички участници получиха тематични подаръци от Дирекцията на парка.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ , финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.