Дирекция на ПП "Врачански Балкан" представи иновативен туристически продукт

  14-04-2022

 

  На 14 и 15 април 2022 г. Дирекцията на Природен парк "Врачански Балкан" участва в Международното туристическо изложение "Културен туризъм" в гр. Велико Търново. По време на изложението експерти от парка представиха туристически продукт изготвен по проект DiGi Parks. Този продукт е разработен с използването на иноватини технологии за дигитализация на територии и обекти в природните паркове "Железни Врата" (Румъния) и "Врачански Балкан".  На изложението бяха представени рекламни материали с логото на новия туристически продукт, както и беше демонстриран резултата от дигитализацията на туристически забалежителности и маршрути в Природен парк "Врачански Балкан".   

   Проект DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата» е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

   Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.