Натура 2000

  Врачански Балкан и Натура - 2000

  Природен парк „Врачански Балкан” е включен и в двата списъка с предложения по НАТУРА 2000:

· Специална защитена зона (СЗЗ) BG0002053 с код на Орнитологично Важно Място (ОВМ) BG 053 и площ 30 879.80 ха. по Директива 79/409 на ЕЕС;
· Защитена зона BG 0000166 и площ от 38 494.47 ха. по Директива 92/43 на ЕЕС.

  Заповедите за обявяване на зоните и приложените режими можете да видите тук:

 

НАТУРА 2000 е екологична мрежа от защитени зони, с която страните членки на Европейския съюз се опитват да „уловят” изчезващи видове растения и животни и спрат процеса на загуба на биологично разнообразие. Защитените зони се определят поотделно за всяка страна, като научните критерии и регламенти за тяхното обявяване са заложени в двете прословути Директиви на Европейския съюз:
Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици - приета е на 2.04.1979 г;
Директива 92/43/ EEC за запазване на природните местообитания (хабитати) и на дивата флора и фауна - приета на 21.05.1992 г.
  
В нашето законодателство изискванията на Директивите са транспонирани (отразени) в Закона за биологичното разнообразие, приет от Народното Събрание през август, 2002 год.
Защитените зони включени в мрежата се обявяват единствено по научни критерии, а режимите в тях са строго индивидуални и подчинени на конкретната цел – опазване на даден вид или местообитание. В този смисъл в две различни, но близки по вид зони – например ливади е възможно да има диаметрално противоположни режими. В едната да е задължително косенето на тревата (и за това да се плаща от държавата), тъй като целта на тази зона е опазването на гнездящ на окосената ливада вид птици, а в друга сенокосът да е забранен или отложен за по късна дата с цел опазване на друг вид гнездещи птици. Или казано по-сложно в защитените зони се прилага интегриран подход, гарантиращ устойчивото развитие и съхраняването на биологичното разнообразие. Собствеността на имотите в тях не се променя и в тях не спира осъществяването на човешки дейности. Развиват се земеделие, животновъдство, горско стопанство вкл. дърводобив, лов и други дейности, възможно е дори строителство. Евентуални забрани, които да гарантират устойчивото управление на местата и съхраняването им за бъдещите поколения се съдържат в заповедите за обявяване и в плановете за управление на защитените зони. Те се разработват за всяка защитена зона, съобразно предмета и целите на защита.
  
При евентуални щети за собственици ЕС предвижда компенсаторни механизми, като по този начин е намерен баланса между интересите на собствениците и дългосрочното опазване на природата. Нещо повече, факта че дадени земи са включени в НАТУРА 2000 дават възможност на земеделските стопани да получават компенсации от ЕС за дейности, които те и без това извършват.

Защитените зони не бива да се бъркат със защитените територии, които у нас са предмет на Закона за защитените територии. Основната разлика е, че в защитената зона режима е конкретен и подчинен на целта за опазване на даден вид или местообитание, а в защитената територия режима е общ и е подчинен на опазването на територията.