Елени лопатари ще бъдат отглеждани във Врачански Балкан

  12-01-2023


На 10 януари 2023 г. в специализирано съоръжение за доотглеждане и разселване на елени лопатари „МЪТНИЦА“ бяха настанени 30 елена. Съоръжението е изградено на територията на Защитена зона (ЗЗ) „Врачански Балкан“, обявена по Директивата за птиците. Предназначението му е за осигуряване естествена хранителна база за лешоядите, чрез създаване на основни стада, доотглеждане, адаптация и разселване в природата на елени лопатари. Чрез специализирано оборудване ще се осъществява наблюдение за събиране на информация, обобщаване и анализ относно динамиката на популацията от елен лопатар и състоянието на черния лешояд.

Съоръжението и елените са осигурени по проект изпълняван от Национално –ловно рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС – СЛРБ), финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

Служители от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" съдействаха по време на пускането на елените в изграденото съоръжение.