ДПП „Врачански Балкан ” проведе Национален фестивал на доброволческите организации от страната

  18-11-2013

Дирекцията Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите и Сдружение за доброволчески труд „Си Ви Ес – България” организираха 3-дневен фестивал на доброволческите организации от страната. Той се проведе от 14-ти до 16-ти ноември 2013 г. в читалище „Развитие” гр. Враца.

Участие взеха представители на 11 организации от страната и региона: БМЧК Враца, Младежко информационно-консултантски център (МИКЦ) - Монтана, Сдружение „Активно общество” – Видин, Еко клуб „Нова генерация” при СОУ „Д. Маринов” - Лом, Спасителен център за диви животни към „Зелени Балкани” – Стара Загора, Сдружение „Екоцентрик” – София, Сдружение „Отворено общуване” – София, Сдружение за опазване на дивата природа „Балкани” и Фондация „Училище за природа” – Влахи, Благоевград.

Целта на събитието беше планиране на съвместни инициативи. Организациите представиха своята дейност пред местната общност. Състоя се работна среща, в която участниците имаха възможност да обменят опит и добри практики за работа при организиране и управление на доброволчески проекти. Фокусът падна върху решаване на идентифицирани нужди в Природен парк „Врачански Балкан” и изготвянето на план за доброволчески дейности в парка.

Събитието се провежда в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”


„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,http://ope.moew.government.bg/bg

Цялата информация за съдържанието на документа се носи от ДПП „Врачански Балкан” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.