"Горски дом" създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на Природен парк "Врачански Балкан"

 Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие
Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 500 179,02 лв

Регистрационен номер: 58301-65-485
Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан”
Година на приключване на проекта: 2012
 

Цел
Създаване на условия за опазване и възстановяване на приоритетни местообитания и видове от флората и фауната на територията на Природен парк „Врачански Балкан”.

Дейности

  • Управление и координация на проекта;
  • Изграждане и оборудване на Многофункционален център за ключови природозащитни дейности "Горски дом";
  • Реализиране на пилотни проекти за опазване и подобряване на състоянието на застрашени видове растения и животни и нарушени местообитания от европейска значимост на територията на парка;
  • Реализиране на Пилотен проект "Neophron" за опазване на застрашени животински видове;
  • Реализиране на Пилотен проект "Plants" за опазване на застрашени растителни видове;
  • Реализиране на Пилотен проект "Habitiats" за опазване на застрашени местообитания;
  • Работа със заинтересованите страни и с местното население;
  • Изработване на рекламни материали и осигуряване на публичност на проекта.

Партньори: община Враца