ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОВНО-СТОПАНСКИ БИОСЪОРЪЖЕНИЯ – ВОЛИЕРИ ЗА ПОЛУСВОБОДНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЛАНИНСКИ КЕКЛИК