ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ПЗ) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР С КОНТРОЛЕ