„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВНЕ НА РЕКОЛОНИЗАЦИЯ НА ЛАЛУГЕРИ (SPERMOPHILUS CITELLUS ) -УЛАВЯНЕ, ПРЕНОС, РАЗСЕЛВАНЕ”