Мониторинг на водите в родния край

Необходими материали:
рулетки, хронометри, термометри, конци (канап), кепчета
(сита), пластмасови кутии, карти за мониторинг
„Мониторинг на водите в родния край“ (прикачен файл под текста), фотоапарати,
моливи, химикалки
Очаквани резултати:
- осъзнаване необходимостта от опазване на водите в родния край, запознааване с
методика за изследване на водите
- развитие на умения за наблюдение, оценка, систематизиране, обобщаване на
информация, развитие на логическо и аналитично мислене, умения за споделяне,
обсъждане, рефлексия
Описание:
• Разделете децата в групи по 3-5 човека и определете мястото, в което ще работи всяка
група.
• Направете инструктаж за безопасност при работа около и в реката, включително за
повишено внимание при дейности с организми. Дайте указания за работа по изследването на всеки
показател. Указанията може да са записани на листове, които се предоставят на всяка група.
Последователно се изпълняват следните задачи и се попълва картата за мониторинг:
• Описание на околностите на брега и характера на речното легло: огледайте околностите
на брега и опишете растителността около този участък на реката (широколистна, иглолистна
или смесена гора, ливада или др.), естеството на брега (естествен, изкуствен, бетон и др.) и
характера на речното легло (каменисто или песъчливо).
• Измерване скоростта на водата: с рулетка отбележете 2 м от брега по протежение на
реката. Отбележете началото и края на участъка с пръчки, забити в земята. Хвърлете малка
клонка или част от кора на дърво, колкото се може по-близо до средата на реката и измерете с
хронометър времето, за което ще измине разстоянието между двете точки на крайбрежието.
Повторете измерването от лявата и дясната страна на реката.
• измерване температурата на водата и на въздуха: оставете един термометър за измерване
на температурата на въздуха на брега. Изберете подходящ камък във водата, където течението
е по-слабо. С конец (канап) завържете термометъра за камъка така, че да не го изпуснете по
течението. Оставете термометъра да се облива от водата 10 мин. Повторете измерването от
лявата и дясната страна на реката. Отчетете и запишете в картата за мониторинг стойността
на температурата. Проследете има ли разлика между температурата на въздуха и водата, каква е
тяхната зависимост и защо е такава.
• Прозрачност на водата: огледайте внимателно водата в избрания от вас неголям участък
от реката. Пребройте колко подводни обекта (камъни, растителност, безгръбначни и гръбначни
животни и др.) откривате в него с невъоръжено око. Колкото повече обекти можете да видите,
толкова по-голяма е прозрачността на водата.
• Изследване на реката за наличие на животни: обърнете някой камък от речното дъно,
внимателно остържете с клечка животните и изчакайте течението да ги отнесе в предварително заложеното кепче или сито. Също можете да изстържете животните, захванати или полепнали по
водните растения с пръсти и отново да изчакате течението да ги отнесе в ситото. Поставете
събраните животни в пластмасова кутия с вода. Можете да ги скицирате в картата за мониторинг
и/или да ги снимате. С водещия/водещата определете видовете. Задръжте животните в кутията,
колкото е необходимо, за да ги разпознаете и след това внимателно ги върнете в потока.
• Замърсяване с битови отпадъци: обходете по-голям участък от брега на реката и огледайте
внимателно за наличието на замърсяване с битови и други отпадъци. Опишете ги и ако можете
определете приблизително количеството им. Опитайте се да откриете източника на замърсяване.
• Направете изводи за чистотата на водата и условията за живот в нея.
• Споделете и обсъдете с останалите групи състоянието на реката и съставете план за
действие, ако реката е силно замърсена.


Работен лист за мониторинг на вода
размер: 327 KB
15-01-2015 г.