Описание на проекта

Програмa: Европейска Програма за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А «Румъния – България»

Приоритетна ос: РА2 Зелен регион

Име на проекта: DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата»

Договор N: 64582/09.05.2019

Цел/и на проектното предложение

Обща цел:
Насърчаване на съвместно устойчиво и балансирано икономическо развитие на териториите на двата парка, чрез диверсифициране на туристическото предлагане и развитие на туризъм базиран на културното и природно наследство, като фактор за ефективно използване и експлоатиране на общите предимства и потенциали и преодоляване на дисбалансите в региона.

Специфични цели:

1. Създаване на съвместен интегриран иноватиен туристически продукт - Трансгранична дестинация за туризъм, базиран на културно и природно наследство и извършено промоциране на обновения общ позитивен образ на два природни парка, чрез съвременни 3D технологии.
2. Изградена трансгранична мрежа, обединяваща всички заинтересовани страни и развит капацитет за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на туризъм, ръст на туристическите посещения и приходите от туризъм в двата парка.

 Дейности:
1. Доставка на оборудване за дигитализация на териториите на двата природни парка и конкретни обекти в тях.
2. Идентифициране на пилотни обекти на природното и културно наследство и туристически маршрути за дигитализация в двата природни парка.
3. Дигитализация на паркови територии и обекти.
4. Създаване на дигитализационни центрове и зали в двата природни парка.
5. Разработване и внедряване на иновативен трансграничен туристически продукт.
6. Изграждане на капацитет в администрациите на двата природни парка.
7. Комуникация и публичност.

Описание:
В рамките на проекта ще бъдат дигитализирани и изработени триизмерни цифрови модели на природните паркове с висока точност и в подходящи мащаби. Ще бъдат дигитализирани всички значими обекти на природното и културното наследство в двата парка – крепости, църкви, манастири, скални феномени, пещери, интерпретативни маршрути, които също ще бъдат 3Д визуализирани.
В посетителските центрове на двата парка ще бъдат оборудвани и обзаведени съвременни демонстационни дигитални зали в които ще могат да се експонират цифровизираните обекти. Съвременните технологии ще позволяват „полет” над парковете, „разглеждане” на интересни ландшафти, избиране и „посещение” на конкретни обекти от културното и природно наследство във виртуална реалност, „разходка” по конкретен туристически маршрут и др.
Ще бъде създаден иновативен дигитален уеб-портал с виртуална видео разходка из природни и културни обекти в двата парка, виртуална изложба на музеите от областта, база данни с дигитализирани експонати, представяне на традициите и обичаите на хората от трансграничния регион. Към портала ще има възможности за сваляне на приложение за 3Д заснемане за мобилни устройства и възможности за качване на цифровизирани 3Д изображения.
На базата на всичко това ще бъда разработен и внедрен уникален туристически продукт, конкурентен, допринасящ, за повишаване на икономическата ефективност на туризма. При разработването и внедряването на туристическия продукт ще бъдат разработени 4 културно-туристически маршрута в съчетание с природни обекти, които също ще бъдат 3Д дигитализирани и експонирани в залите и уеб-портала.
Потенциалните туристи от двете страни на границата ще получат уникалната възможност да добият пълна представа за туристическите атракции в двата парка, да ги сглобяват и комбинират. Продуктът ще бъде интегриран с други видове туризъм в по-широкия териториален контекст: екологичен, спортен, поклоннически, ваканционен, летен, събитиен.

Партньори:

Водещ партньор: Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ – Р. България

Дирекция на природен парк „Железни врата“ – Р. Румъния

Начало на проекта: 21 май 2019

Край на проекта: 19 юни 2023

Продължителност: 48 месеца, 30 дена

Стойност: Стойност: 419, 379.44 евро, от които 359, 472.52 ерво финансирани от ЕФРР. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

www.interregrobg.eu