Питейната вода по света

Необходими материали:
бутилки с вода, чаши, въже
Очаквани резултати:
- разбиране на разпределението на водни ресурси по света, необходимостта от опазване
на водни ресурси
- развитие на логическо и аналитично мислене, умение за изразяване, обсъждане, взимане
на участие, емпатия
Описание:
• Определете пространствено континентите Азия, Африка, Европа, Северна Америка и Южна
Америка, като ги обозначите на земята с въже.
• Попитайте децата в кой континент населението е най-многобройно и в кой е най-малобройно.
Съберете няколко мнения и им подскажете реалната информация.
Населението на континентите е, както следва: Азия – 4,3 млрд.; Африка – 1 млрд.; Европа – 730
млн.; Южна Америка – 390 млн; Северна Америка – 530 млн. души.
• Разпределете пропорционално децата по континентите според населението. В зависимост
от големината на групата, едно дете може да се равнява на различен брой души, но спазвайте
пропорцията.
• Ако едно дете се равнява напр. на 400 млн. души, то на Южна Америка ще застане един ученик,
на Северна Америка – един, на Европа – двама; на Африка – трима, на Азия – десет.
• Подгответе бутилки с вода, които се равняват на количеството повърхностни води на всеки
континент и чаши с вода, които се равняват на запасите от питейна вода на всеки континент.
• Северна Америка, Азия, Южна Америка, Африка – по 10-12 бутилки; Европа – 1 бутилка.
• Северна Америка и Европа – по една чаша на човек; Азия и Южна Америка – по половин чаша на
човек; Африка – по една чаша на 4 човека.
• Струпайте бутилките и чашите настрана и поставете задача на децата по своя преценка
да ги разпределят по континентите.
• Когато смятат, че са готови, обсъдете как са стигнали до това решение, защо така са
наредили бутилките. Насочвайки с въпроси помогнете бутилките да се разпределят, както е
реалната ситуация. Коментирайте причините, ако има пренареждане. Нека всеки изрази своето
мнение за това какво му прави впечатление при разпределението на водните ресурси по света, на
какво би могло да се дължи, какво може/трябва да се направи, трябва ли/редно ли е всички хора по
света да имат равен достъп до питейна вода и защо, необходимо ли е да пестим вода, как може да
стане това – нека всеки изброи поне 3 начина.
• Обяснете на групата, че България е една от най-бедните на водни ресурси страни в Европа.
Пояснете, че се намирате във Врачанския Балкан и това е една от териториите в България, бедна
на повърхностни води.