Пресконференция по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”

  10-12-2012

ПОКАНА


Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” организира пресконференция по повод изпълнението на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, Номер на договора: DIR-5113326-C-005, Номер на проекта: DIR-5113326-10-108.

Пресконференцията ще се проведе в Природозащитен център „Натура” (ул. Поп Сава Катрафилов № 27-29 - Червения площад) на 12 декември от 10.30 ч.

Пресконференцията е отворена за всички журналисти, заинтересовани лица и граждани на гр. Враца.

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”
http://ope.moew.government.bg/bg