Проект „Младежки доброволци - за еко образование“,

Проект „Младежки доброволци - за еко образование“, 
дог. № 25-00-1/30.06.2017г.

Програма: Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта.

Водещ партньор: Фондация ЕкоЦентрик

Партньор: Дирекция на природен парк "Врачански Балкан"

Резюме: Проект “Младежки доброволци - за еко образование” е насочен към насърчаване и подпомагане на доброволчеството за опазване на околната среда от младите хора в Северозападна България. Основните дейности са свързани с повишаване капацитета на младежите за доброволчески дейности и създаване и популяризиране на мрежа от обучени доброволци за мултиплициране на природозащитно образование.
За постигане на целите на проекта ще бъдат избрани и обучени 15 младежи на възраст 18-29 години, живущи в гр. Враца и селата: с. Згориград, с. Паволче, с. Челопек, с. Лютиброд, с. Миланово, с. Очин дол. Предвижда се обучение по Екология и опазване на околната среда и Методи и подходи при работа с деца и младежи. След теоретичната част 60 гимназисти от училища от гр. Враца, ще бъдат обучени от младежките доброволци по време на тяхната практика.
Младежките доброволци ще организират и проведат 3 броя доброволчески инициативи, които да обхванат минимум 300 младежи от района. В рамките на проекта ще бъдат изработени Наръчник “Младежки доброволци обучават младежи за опазване на околната среда” и Кодекс на младежкия доброволец-природозащитник.
Обучените младежки доброволци, ще бъдат вписани в базата данни за доброволци към ДПП “Врачански Балкан” и ще участват в бъдещи инициативи, свързани с екообразование.

Бюджет: 6 748,70 лв.