Водата- конфликт на интереси

Необходими материали:
работни листове с роли (прикачен файл под текста)
Очаквани резултати:
- разбиране приложението на водата за икономически цели, нейното социално,
естетичско и екологочино значение и на трудностите при взимане на решение от полза
за всички заинтересовани страни
- развитие на умения за изразяване, аргументиране, обсъждане, взимане участие, взимане
на решения, емпатия
Описание:
I вариант:
• Разделете децата на 4 групи, всяка от които изтегля една от предложените роли (дилеми).
• Дайте 10-15 мин. за работа в групите – обсъждане на ситуацията и обединяване около единно
решение.
• Нека всяка група излъчи говорител, който ще представи направения избор. Така ще бъдат
изпълнени 4 роли и евентуално ще се разрази спор.
• Намесете се, ако е необходимо, като обясните, че е много важно при избора (какъвто и да е
той) да се обяснят мотивите за съответното решение. Подчертайте че в много случаи всички
възможни решения могат да са правилни. Важно е човек да знае, ако прави нещо, защо го прави – да
носи отговорност за собствения си избор.
II вариант:
• Подредете групата в кръг.
• Поканете 4 доброволци, които да седнат в средата на кръга и им възложете да прочетат по
една от описаните роли (дилеми). Децата проучват описаната ситуация и съответните гледни
точки, правят избора си и дискутират помежду си.
• Призовете останалите да направят оценка и коментар какъв избор биха направили те самите
в различните роли.
• Обяснете че е много важно при избора (какъвто и да е той) да се обяснят мотивите за
съответното решение. Подчертайте, че в много случаи всички възможни решения могат да са правилни. Важно е човек да знае, ако прави нещо, защо го прави – да носи отговорност за
собствения си избор.
III вариант:
• Разделете децата на групи по 4 човека и раздайте 4 роли във всяка група.
• Нека в рамките на 10 мин. дискусията да протече във всяка група.
• След това децата от всяка група да обяснят своя избор (гледна точка).
• Обяснете, че е много важно при избора (какъвто и да е той) да се обяснят мотивите за
съответното решение. Подчертайте, че в много случаи всички възможни решения могат да
са правилни. Важно е човек да знае, ако прави нещо, защо го прави – да носи отговорност за
собствения си избор.


Работен лист за водата- конфликт на интереси
размер: 253 KB
15-01-2015 г.