Водните ресурси на Земята

Необходими материали:
бутилки с вода, чаши
Очаквани резултати:
- разбиране на разпределението на водни ресурси по света, на необходимостта от
опазване на водните ресурси
- развитие на логическо и аналитично мислене, умение за изразяване, обсъждане, взимане
на участие
Описание:
• Разделете децата на малки групи и раздайте по три чаши на всяка група. Нека шишето с вода
да е достъпно за всички групи.
• Всяка група трябва да сипе вода от бутилката пропорционално в трите чаши, както следва:
в първата чаша да има толкова вода, колкото смятат, че е солената вода на нашата планета,
във втората – колкото е сладката и в третата – колкото е годната за пиене вода на планетата.
• Нека всяка група да сподели как е преценила съотношението на водата в трите чаши.
• Демонстрирайте на групите реалното съотношение на морската, сладката и годната за
пиене вода, като отлеете от шишето в три други чаши.
• Над 97% е морската вода на планетата и по-малко от 3% е сладката. Само 1% от водата в
света е подходяща за пиене, тъй като повечето от сладката вода се намира в ледниците, едва
0,02% е в реките и езерата, а 0,9% в подпочвените води.
• Дискутирайте с децата какво са наблюдавали, какво им е направило впечатление, какво е
значението на водата за организмите и за живота на човека, необходимо ли е да пестим вода,
какви са възможностите за опазване на водните ресурси, нека всеки сподели поне по три начина
за пестене на вода в ежедневието си.